MISTÄ TIEDOLLA JOHTAMISESSA
OIKEASTI ON KYSE

Aito tiedolla johtaminen porautuu juurisyihin seurausten tuijottelun sijasta. Vain juurisyihin vaikuttamalla poistatte liiketoiminnan esteet ja hyödynnätte mahdollisuudet.

Tiedolla johtamisen lyhyt oppimäärä

Yrityksen kulttuuri

Yrityksen kulttuurin tila kertoo voiko yrityksen strategia toteutua arjessa.

Kulttuurin tilan analysointi on ensimmäinen askel yrityksen kehittämisessä tiedolla johtamisen keinoin.

Yrityksen liiketoiminnan kunto

Johtamisen, kyvykkyyden ja tehokkuuden analysointi antaa kuvan yrityksen liiketoiminnan kokonaiskunnosta.

Liiketoimintakunnon selvittäminen on kehittämisen toinen askel.

Asiakasmittarit

Asiakasmittarit (asiakastyytyväisyys, NPS, asiakaspito, keskilaskutus, laskutusnopeus jne.) kertovat miten yritys on vastannut asiakkaiden odotuksiin. 

Yrityksen talous

Yrityksen talouden tärkeimmät mittarit (liikevaihto, myyntikate, käyttökate, arvo jne.) kertovat miten tuloksellista yrityksen toiminta on ollut.

Yrityksen taloutta ei voi johtaa, koska talous on aina seuraus edellä mainituista.​​

Yrityksen kulttuuri

Yrityksen kulttuurin merkitys

Kulttuuri on ikkuna, josta yritys näkee asiakkaansa ja asiakkaat yrityksen. Se, mitä kummallekin näkyy, ratkaisee yrityksen kestävän menestyksen. Me käsittelemme yrityksen kulttuuria neljän kulttuurityypin kautta: hajanaisen, vallankäytön, yksilöllisen ja aikaansaavan.

Hajanaisessa kulttuurissa on tyypillistä, että tekemisen tarkoitus, tavoitteet ja pelisäännöt ovat epäselvät.

Vallankäytön kulttuurissa on kaksi puolta: musta ja valkoinen. Musta vallankäyttö merkitsee hyvin käskyttävää ja ankaraa johtamista. Valkoinen vallankäyttö on selkeätä, tasapuolista ja määrätietoista.

Yksilöllisessä kulttuurissa on myös musta ja valkoinen puoli. Musta yksilöllisyys on työn tekemistä omilla säännöillä. Valkoinen yksilöllisyys on yhteisten sääntöjen luonnollista noudattamista.

Aikaansaavan kulttuurin kasvu on luonnollinen seuraus, kun hajanaisuus vähenee. Aikaansaava kulttuuri luo mahdollisuuden kyvykkyyden ja tehokkuuden samanaikaiselle vahvistumiselle.

Yrityksen liiketoimintakunto

Johtaminen

Henkilöstön johtamisessa pureudutaan siihen, miten henkilöstö kokee asioiden, yksilöiden ja tiimien johtamisen sujuvan.​ Johdon kannalta taas tarkkaillaan mm. esimiestyön kehittämistä ja -arviointia, sekä palkitsemismalleja.​

Kyvykkyys

Kyvykkyys ratkaisee menestyksen. Ihmisten oikean kyvykkyyden kasvu on juurisyy tehokkuuden paranemiselle. Kyvykkyyden elementit ovat työkyky, osaaminen ja motivaatio.

Tehokkuus

Tehokkuus tuottaa tulokset. Tehokkuudessa on ytimessä tasapainoisuus ja jatkuva parantaminen. Analyysissa tehokkuuden elementit ovat organisaatio, prosessit ja yhteistyö.

Liiketoiminnan kunto (Talous ja asiakkaat)

Taloudessa tarkastellaan miten tavoitteet ja tilat viestitään henkilöstölle sekä kuinka yhtenäistä talousohjaus on esimiesten osalta.​ Asiakkuuksien osalta suunnittelu ja asiakaskokemuksen kehittäminen ovat keskeisiä liikevaihdon kasvun ajureita ja raportissa tarkastellaan miten hyvin näitä kehitetään yrityksessä.

Asiakkuudet

Asiakkuuksien kehitystä tarkastellaan esimerkiksi asiakastyytyväisyyden, asiakasmäärien ja laadulle asetettujen tavoitteiden kannalta. Asiakkuuksien suunnittelu ja asiakaskokemuksen kehittäminen ovat keskeisiä liikevaihdon kasvun ajureita. Yhtenäinen näkemys asiakkuuksien kehittämisestä ohjaa asiakaskannattavuuden mittaamiseen ja kannattavaan liikevaihdon kasvun.

Yrityksen talous

Yrityksen taloutta ei voi johtaa, talous on aina seuraus yllä olevista osa-alueista

Talouden raportteja ja lukuja käydään läpi kuukausittain, viikottain, jopa päivittiäin eli tiedolla johtamisen yhtä osa-aluetta toteutetaan arjessa jatkuvasti. Tämä lieneekin yritysten tiedolla johtamisen osa-alue. Eli taloutta seurataan ja “johdetaan”. Mutta taloutta ei vaan voi johtaa. 
 
Talous on seuraus, ei sitä voi siksi johtaa.  Nykytilaa suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin taas voidaan ja tulee johtaa. Mitkä ovat taloudelliset tavoitteet seuraavalle 2-3 vuodelle? Tiedätkö kuinka pitkälle esimerkiksi nykyisellä henkilöstöllä ja asiakaskannalla mahdollista päästä tulevaisuuden tavoitteissa?  
 
Talouden ohjaamista tulee tarkastella tuloslaskelman, tavoiteasetannan ja mittaroinnin kannalta. Talouden tavoitteiden ja tilan viestintä henkilöstölle sekä esihenkilöiden talousohjauksen yhtenäisyys ovat tärkeitä strategian selkeyden ja toimeenpanon onnistumisen kannalta